แจ้งครูที่ยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการ

แจ้งครูที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ  00  ให้เข้ามาเซ็นต์ชื่อในใบยืมเงิน  เนื่องจากไม่ได้เซ็นต์ชื่อตรงผู้รับเงิน  ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ติดต่อเรา