แจ้งย้ายสำนักงาน สพป.ปัตตานี ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ ขอแจ้งการย้ายสถานที่ทำการ จากเลขที่ ๒๑ ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเมืองปัตตานี จงหวัดปัตตานี ไปยังเลขที่ ๓๕/๑๖ หมู่ ๗ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ ๙๔๑๒๐ โทร ๐๗๓ – ๔๓๑๑๙๖

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา