ขอเชิญประชุม

ด่วนที่สุด     เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังสัด

    ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  มีข้อราชการเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติ จึงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รายละอียดตามแนบท้ายimg_0003

ติดต่อเรา