เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.59)

ด่วนที่สุด  ให้โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 3177  ลงวันที่ 15  กันยายน  2559  และจัดส่งเอกสารภายในวันที่ 26-27 กันยายน 2559   (ในเวลาราชการ) 

ติดต่อเรา