การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2559

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 3032 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 แจ้งเชิญ ผอ.ร.ร. และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตทุกแห่ง จำนวน 2 คน รวมโรงเรียนละ 3 คน (รวม 46 โรงเรียน) เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค นั้น 

ขอความร่วมมือโรงเรียนสุจริตทุกแห่ง ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ที่ เมล์ [email protected] ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559 และขอความร่วมมือจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ และนำมาในวันประชุม ด้วย

upright

utit1

utit2

utit3

ebit-school

eit-school

iit-school

 

ติดต่อเรา