การประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงให้สถานศึกษาเตรียมรับการประเมินความเข้มแข็งการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  อ้างถึงหนังสือ ที่  ศธ 04153/ว3095 ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 เอกสารดังแนบ

scan0030

ติดต่อเรา