ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙   ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต 1 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 โดยมีนายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน  ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ยังได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนคู่ขนานและโรงเรียนนำร่องในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ประธานได้มอบโล่รางวัลให้แก่ โรงเรียนที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลประเภทต่างๆ ในการนี้ประธานได้มอบโล่รางวัลให้แก่สถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. รางวัลผลการประกวดคำขวัญ เพื่อใช้ตั้งชื่อศาลาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนันท์ธิดา   แจ่มเพ็ง     ครู   โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์                                               – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวจิราพร     ขุนวิชิต      ครู   โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว                                   

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวจิรัสธ์ชญา  กระมล      ครู  โรงเรียนบ้านหนองหว้า                                       

  1. กองทุนคนรักเด็ก สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559

– เด็กหญิงฤดีพร  ร้องจิก  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  ได้รับรางวัลที่ 2  การแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

– เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยาบูฮา  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

  1. การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ   การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21  ของผู้บริหารโรงเรียน  ครูและศึกษานิเทศก์ ที่ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ  2557 – 2559  “Labschools  ก้าวไกล  เทิดไท้องค์ราชัน  สานฝันสู่สากล”  จุดจัดที่  3  ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก  ระหว่างวันที่  8 – 10   กันยายน 2559  ณ  จังหวัดชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  1  ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด            จำนวน  4  สาขา  ดังนี้

สาขาผู้บริหารโรงเรียน

นายอนนท์  หันทยุง            ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด

สาขารองผู้บริหารโรงเรียน

นางวิลัย  สมสาร์                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด

สาขาวิชาศิลปะ

นางอัญญาณา  โสดาราม                ครู  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

สาขากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน

นายยุทธนา  จันทร์แสง                 ครู  โรงเรียนบ้านวังใหม่

 

  1.   การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice)

– ด้านการบริหารจัดการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน

ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ได้แก่ นายอนนท์ หันทยุง                          โรงเรียนอนุบาลคลองหาด          

– ด้านการบริหารจัดการส่งเสริมและศูนย์อาเซียนและการใช้แหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา

ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ได้แก่นายประสาร พรหมณา             โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว     

 – การประกวดผลงานด้านการจัดการเรียนรู้ประเภทแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม

นางสาวพจนีย์ คำกำเนิด                โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง                โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 

– การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์อาเซียน

ได้รับรางวัลระดับดีเด่น       

นางธัญพิชชา  สังข์ทอง                  โรงเรียนบ้านวังใหม่      

– การประกวดผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ได้แก่นางนงค์นุช  รุประมาณ              โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

  1. โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด ของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

อันดับที่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1

โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี (68.37) (     5,000 บาท)

ชุมชนบ้านตาหลังใน (39.11)  (5,000 บาท)

2

โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข  (61.00)    (4,000 บาท)

บ้านทัพหลวง  (37.52 )    (4,000 บาท)

3

โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม (59.05)   (3,000บาท)

วัดคลองตาสูตรสามัคคี (37.23) (3,000บาท)

 

โรงเรียนที่มีคะแนนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุดของเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ (รางวัลละ 2,000 บาท)

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย

บ้านคลองอุดมสุข  (65.00)

ชุมชนบ้านตาหลังใน (44.07)

สังคมศึกษาฯ

บ้านคลองอุดมสุข  (74.40)

บ้านทัพหลวง  (48.58)

ภาษาอังกฤษ

บ้านดอนดินแดง (73.75)

ชุมชนบ้านตาหลังใน (33.45)

คณิตศาสตร์

วนาสงเคราะห์  (73.75)

บ้านทัพหลวง  (33.73)

วิทยาศาสตร์

บ้านใหม่สระบุรี (68.17)

วัดคลองตาสูตรสามัคคี (43.05)

 

6.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำเกียรติบัตรมอบให้กับนักเรียนที่มีคะแนนผล

การสอบ O-NET ปีการศึกษา  2558  ให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม  100 คะแนน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม  100 คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คือ เด็กชายทัตพงศ์  ชาญสมร  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

  1. เกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยรวม 3 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ ลำดับที่ 1-3 ดังนี้

ลำดับที่  1    ได้แก่   โรงเรียนวนาสงเคราะห์     มีค่าเฉลี่ยรวม    ร้อยละ 81.67

ลำดับที่ 2     ได้แก่   โรงเรียนบ้านวังไผ่           “………………………”     73.49

และ    ลำดับที่  3  ได้แก่    โรงงเรียนอนุบาลคลองหาด “………………………”     72.50

 8.ผลการคัดเลือก Best Practice 1 โรงเรียน 1 อาชีพ  1 ผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลด้านการส่งเสริมงานอาชีพให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่  8  กรกฎาคม 2559  และมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกผลงานดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน  3  รางวัล  4  โรงเรียน ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก  ตำบลคลองไก่เถื่อน  อำเภอคลองหาด   ชื่อผลิตภัณฑ์   “การแกะสลักหนังเป็นภาพ” และได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำผลงานไปจัดนิทรรศการระดับภาคในงานประชุมผู้บริหารโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล “สีสันตะวันออก” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 – 2  สิงหาคม 2559
  2. รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น  ชื่อผลิตภัณฑ์  “เส้นพลาสติกสร้างสรรค์  สานฝันสู่อาชีพ” และได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ ในการถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับสพฐ.ด้วย
  3. รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนวัดพวงนิมิต  ตำบลเขาสามสิบ  ชื่อผลิตภัณฑ์ “ถักสานงานศิลป์”  และโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส  ตำบลโคกปี่ฆ้อง

img_0001 img_0002 img_2860 img_2863 img_2865 img_2866 img_2867 img_2868 img_2869 img_2870 img_2871 img_2874 img_2875 img_2877 img_2878 img_2879 img_2880 img_2881 img_2882 img_2883 img_2884 img_2885 img_2886 img_2887 img_2888 img_2889 img_2890 img_2891 img_2892 img_2893 img_2894 img_2895 img_2896 img_2897 img_2898 img_2899 img_2900 img_2901 img_2902 img_2903 img_2904 img_2905 img_2906 img_2907 img_2908 img_2909 img_2910 img_2911 img_2912 img_2913 img_2914 img_2915 img_2916 img_2917 img_2918 img_2919 img_2920 img_2921 img_2922 img_2923 img_2924 img_2925 img_2926 img_2927 img_2928 img_2929 img_2930 img_2931 img_2932 img_2933 img_2934 img_2935 img_2936 img_2937 img_2938 img_2939 img_2940 img_2941 img_2942 img_2943 img_2944 img_2945 img_2946 img_2947 img_2948 img_2949 img_2950 img_2951 img_2952 img_2953 img_2954 img_2955 img_2956 img_2957 img_2958 img_2959 img_2960 img_2961 img_2962 img_2963 img_2964 img_2965 img_2966 img_2967 img_2968 img_2969 img_2970 img_2971 img_2972 img_2973 img_2974 img_2975 img_2976 img_2977 img_2978 img_2979 img_2980 img_2981 img_2982 img_2983 img_2984 img_2985 img_2986 img_2987 img_2988 img_2989 img_2990 img_2991 img_2992 img_2993 img_2994 img_2995 img_2996 img_2997 img_2998 img_2999 img_3000 img_3001 img_3002 img_3003 img_3004 img_3005 img_3006 img_3007 img_3008 img_3009 img_3010 img_3011 img_3012 img_3013 img_3014 img_3015 img_3016 img_3017 img_3018 img_3019 img_3020 img_3021 img_3022 img_3023 img_3024 img_3025 img_3026 img_3027 img_3028 img_3029 img_3030 img_3031 img_3032 img_3033 img_3034 img_3035 img_3036 img_3037 img_3038 img_3039 img_3040 img_3041 img_3042 img_3043 img_3044 img_3045 img_3047 img_3048 img_3049

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา