ขอเชิญครูภาษาอังกฤษ อ.วังสมบรูณ์ ประชุม

ขอเชิญครูภาษาอังกฤษ อ.วังสมบรูณ์ ร่วมประชุมเสวนาศูนย์เครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรวมมือและสร้างความเข้มแข็งภายในศูนย์ PEER CENTER ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่

ติดต่อ สพป.สก.1