งานวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ เช่น ประกวดชุดรีไซเคิล ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
การแสดง science show และการส่องกล้องจุลทรรศน์
วันที่ 9 กันยายน 2559
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

1473585720565  1473585722249  1473585725551  1473585727631  1473585729906  1473585731987  1473585752464

1473585754594  1473585756829  1473585759048

1473585761272  1473585763171  1473585765467  1473585767759

1473585769942  1473585772071  1473585774403  1473585777274

1473585780952  1473585782903  1473585786027  1473585788653

ติดต่อเรา