สพฐ.ขอแจ้งแนวปฏิบัติผู้มาติดต่อราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งแนวปฏิบัติผู้มาติดต่อราชการ โดยให้ผู้ที่ไปติดต่อราชการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงชื่อและรายมือชื่อของผู้ที่ไปติดต่อราชการ เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ โดยให้ลงชื่อและรายมือชื่อได้ที่ห้องรับรอง อาคาร สพฐ.๑ ชั้น ๓ (อยู่ติดกับห้องเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ทั้งนี้ตั้งแต่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อ สพป.สก.1