แก้ปัญหาวางระบบน้ำ

โรงเรียนบ้านลุงพลู

ช่วงฤดูฝนจะมีปัญหาน้ำใช้ในห้องส้วมไม่ค่อยจะสะอาด เนื่องจากน้ำใต้ดิน

นายบุญส่ง  แสงเทพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู

ได้แก้ปัญหา จัดวางระบบการใช้น้ำในห้องส้วมของโรงเรียน 

ให้สะอาดและเพียงพอต่อการใช้สอย

โดยวางระบบน้ำและถังเก็บน้ำ

 

************

2

3

4

5

6

7

8

 

ติดต่อ สพป.สก.1