อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงบประมาณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีนางสาวลออ จรรยา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย น.ส.วนิดา  ทองเกลี้ยง เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้บรรยาย

img_2342img_2398 img_2397 img_2396 img_2395 img_2394 img_2393 img_2391 img_2390 img_2389 img_2388 img_2387 img_2386 img_2385 img_2384 img_2383 img_2382 img_2381 img_2380 img_2379 img_2378 img_2376 img_2375 img_2374 img_2373 img_2372 img_2371 img_2370 img_2369 img_2368 img_2367 img_2366 img_2365 img_2364 img_2363 img_2362 img_2361 img_2360 img_2359 img_2358 img_2357 img_2356 img_2401img_2402img_2392img_2355 img_2354 img_2353 img_2352 img_2351 img_2350 img_2348 img_2346 img_2345 img_2344 img_2343img_2377

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา