ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2560(ปีที่6)

ด้วย สพฐ.สนก.ขอเชิญ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี 2560 (ปีที่ 6) เพื่อยกย่องบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติปลอดอบายมุขและมีบทบาทสำคัญให้เยาวชนปลอดจากอบายมุขในปีนี้มี 2 รางวัล คือ   1. โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  2. ครูดีไม่มีอบายมุข  รายละเอียดต่าง ๆ ตามเอกสารที่แนบ  หมดเขตส่ง วันที่ 17 ตุลาคม 2559 

inderg-copy

inderg-school-copy

praning-copy

 

ติดต่อเรา