การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ให้โรงเรียนดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้เป็นไปตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 นั้น

        ในการสนี้ สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้…  

        รอบ 12 เดือน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ให้โรงเรียนดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และจัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) ให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคที่ 2 ชลบุรี  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

แนวทางการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1