อเชิญร่วมการประกวดผลงานสื่อการเรียนรู้ ผลงานด้าน ICT

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมการประกวดผลงานสื่อการเรียนรู้ ผลงานด้าน ICT จำนวน ๓ ประเภท ประกอบด้วย สื่อประเภท Video clip สื่อประเภท Blog และสื่อประเภทหนังสั้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน ออกมาในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ ตามความถนัด โดยผลงานสามารถนำไปใช้ประกอบในการประกอบการประเมินวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญได้ เนื่องจากรางวัลชนะเลิศทั้งสามประเภทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ให้เป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/73319/884770.pdf

 รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อเรา