ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเถลิงถลัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญมายุครบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยการปลูกต้นไม้ในที่ดินของตัวเองตามความเหมาะสม และการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ www.plantingfordadandmom.com ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อเรา