การตรวจสอบข้อมูลการรายงานข้อมูลอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation system : e-MES)

          ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง ให้ตรวจสอบและกรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่าน ไม่ออก เขียนไม่ได้  ครั้งที่ 2 ในระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (electronic monitoring and evaluation system : e-MES) ให้เสร็จสิ้น 8 ก.ย. 2559 นั้น
เนื่องจาก สพฐ. ได้กำหนดติดตามเชิงประจักษ์ข้อมูลการอ่านการเขียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ณ สพป.สระแก้ว เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 แห่ง (สพฐ.จะเลือกเอง) ในวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยจะเลือกโรงเรียนที่มีรายงานข้อมูลการรายงานผลไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) การอ่าน การเขียน เช่น จำนวนนักเรียนทั้งหมด ทั้งการอ่านและการเขียนไม่ตรงกัน จำนวนตัวเลขผิดปกติ เป็นต้น
         จากการตรวจสอบข้อมูล (ณ วันที่ 7 ก.ย. 2559) พบว่ายังมีโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงาน จำนวน 2โรงเรียน (โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์), บ้านห้วย) และข้อมูลบางโรงเรียนยังมีความคลาดเคลื่อน เช่น

        1. ไม่กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนปกติ/นักเรียนบกพร่องหรือกรอกไม่ถูกต้อง
        2. ไม่ระบุเหตุผลที่นักเรียนเข้าสอบไม่ครบตามจำนวน
        3. ใช้ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด (เด็กปกติ + บกพร่องทางการเรียนรู้) มาจำแนกผลการประเมิน 7 ระดับ ส่งผลให้ช่องรวมของผลการประเมินการอ่านและการเขียนไม่ถูกต้อง
         จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนทุกโรง กรุณาเร่งรัด ตรวจสอบข้อมูลทุกระดับชั้น (ป.1-6) และแก้ไขข้อมูลในระบบ e-MES ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 ก.ย. 2559 (ระบบจะขยายให้กรอกข้อมูลได้ถึงวันที่ 9 ก.ย. 59) และเตรียมรับการติดตามเชิงประจักษ์ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 081-9493409 (สมพิศ สุวรรณชัย กลุ่มนโยบายและแผน) หรือ ศน.ประไพ ฉายอรุณ (089-932-2312)

report-7-sep-2559

หมายเหตุ  ในกรณีที่ผลการประเมินนักเรียนปกติพบว่ามีนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลในตารางจำแนกตามสาเหตุด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1