เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน โรงเรียนที่มีผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ให้รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (1 เม.ย.59-30 ก.ย.59) จำนวน 1 เล่ม และส่งภายใน 16 กันยายน 2559 มีโรงเรียนดังนี้ อ.เมืองสระแก้ว 1.โรงเรียนธรรมยานประยุต 2.โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 3.โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 4.โรงเรียนบ้านห้วย 5.โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 6.โรงเรียนบ้านบะขมิ้น อ.เขาฉกรรจ์ โรงเรียนบ้านนา อ.คลองหาด โรงเรียนบ้านวังยาง อ.วังน้ำเย็น 1.โรงเรียนบ้านวังแดง 2.โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา

ติดต่อเรา