การอบรมสัมมนา “โครงการแนะแนวการศึกษาสานฝันสู่อาชีพ” เครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์

แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ จำนวน 8 โรงเรียน

  1. โรงเรียนบ้านซับมะนาว
  2. โรงเรียนบ้านธารนพเก้า
  3. โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
  4. โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ
  5. โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
  6. โรงเรียนบ้านพวงนิมิต
  7. โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
  8. โรงเรียนบ้านพระเพลิง

แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 โงเรียนละ 5 คน พร้อมครู โรงเรียนละ 1 คน พร้อมนำนักเรียนเข้ารับการอบรมสัมมนา “โครงการแนะแนวการศึกษา สานฝันสู่อาชีพ” ตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง ในวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น. สามารถส่งรายชื่อมาได้ที่ โทรสาร .037-541241 ของโรงเรียนบ้านพระเพลิง หรือ E-mail : pr[email protected]  และติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 037-541241

ติดต่อ สพป.สก.1