ขอข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งครู เฉพาะผู้ที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ท.ช. รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สก.เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ว 3113 ลว. 7 กันยายน 2559 และจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 9 กันยายน 2559

1 2

ติดต่อเรา