แสดงกลองยาว

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  พานักเรียนไปแสดงกลองยาวในโครงการ
“สระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง”
ในวันที่  5  กันยายน  2559
DSC00005 DSC00024 DSC00034 DSC00035 DSC00038 DSC00041 DSC00044 DSC00047 DSC00049 DSC00068

ติดต่อเรา