ด่วนที่สุด รายงานการจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก

แจ้งโรงเรียนบ้านคลองหมี โรงเรียนบ้านเทศมงคล โรงเรียนวังไผ่ โรงเรียนบ้านกิโลสาม โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง

โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า โรงเรียนบ้านดอนดินแดง โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด โรงเรียนบ้านหนองแก โรงเรียนบ้านหนองข่า

โรงเรียนบ้านคลองนางาม โรงเรียนบ้านวังดารา โรงเรียนบ้านวังยาง โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย โรงเรียนบ้านซับน้อย

โรงเรียนวนาสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านภูเงิน โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ โรงเรียนบ้านบะขมิ้น (วัชระอนุสรณ์)

โรงเรียนบ้านเนินผาสุก โรงเรียนบ้านคลองอุดม โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์และ โรงเรียนบ้านา (สามัคคีวิทยา)

และโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1-120 คน (จากข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.57)ให้รายงานข้อมูลดังกล่าว

แก่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงาน สพฐ.

ติดต่อเรา