แจ้งโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แจ้งโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ในระหว่างวันที่  9-11  พฤษภาคม 2557  และระหว่างวันที่  12-14  พฤษภาคม 2557 ให้รีบส่งเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเนื่องจาก สพฐ. ได้แจ้งให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน งบดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการภายในวันที่  25  มิถุนายน  2557   หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าท่านไม่ประสงค์เบิกและจะตัดงบไปบริหารจัดการต่อไป

ติดต่อเรา