ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑  เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙  ในการนี้ประธานได้เป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำเว็บไซต์เพื่อการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลไปยังสถานศึกษาในสังกัดด้วยความรวดเร็วและทันสมัย ให้แก่คณะศึกษานิเทศก์ในครั้งนี้ด้วย

IMG_2301 IMG_2302 IMG_2303 IMG_2304 IMG_2305 IMG_2306 IMG_2307 IMG_2308 IMG_2309 IMG_2310 IMG_2311 IMG_2312 IMG_2313 IMG_2314 IMG_2315 IMG_2316 IMG_2317 IMG_2318 IMG_2319 IMG_2320 IMG_2321 IMG_2322 IMG_2323 IMG_2324 IMG_2325 IMG_2326 IMG_2327 IMG_2328 IMG_2329 IMG_2330 IMG_2331 IMG_2332 IMG_2333 IMG_2334 IMG_2335 IMG_2336

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา