การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาเด็กนักเรียน

ขอเชิญครูประจำชั้น ป.1 ทุกโรงเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตาเด็กนักเรียน

เพื่อ ให้นักเรียนที่มีสายตาผิดปกติได้รับบริการสาธารณสุข โดย จัดอบรมในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว

เวลา 08.30-16.30 น.

 

ติดต่อเรา