โรงเรียนบ้านหนองเตียนจัดทำโครงการพลังงานโซลาเซล

โรงเรียนบ้านหนองเตียนจัดทำโครงการพลังงานโซลาเซล ในระยะการดำเนินงานระยะที่ 2 

1211

ติดต่อเรา