รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สก.เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 3089 ลว.5 กันยายน 2559 และจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 กันยายน 2559

1

ติดต่อเรา