แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินผลการทดสอบ (การจัดทำข้อสอบกลาง)

แจังโรงเรียนดังต่อไปนี้ กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ ปัจจุบัน ในระดับชั้น ป.2,  ป.4,  ป.5,  ม.1  และ ม.2  ปีการศึกษา 2559  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2559  (การจัดทำข้อสอบกลาง) เนื่องด้วยผูกพันกับงบประมาณในการจัดทำข้อสอบ  โดยกรอกข้อมูลดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 6  กันยายน  2559  ในลิงค์นี้    https://docs.google.com/spreadsheets/d/13gj898fGSgDDsscsh-3hiNl_ZZtSNIZIMk0qMNB_22Y/edit?usp=sharing 

  1. โรงเรียนบ้านเขาสิงโต
  2. โรงเรียนบ้านหนองแก
  3. โรงเรียนบ้านหนองกะทะ
  4. โรงเรียนบ้านพระเพลิง
  5. โรงเรียนบ้านซับสิงโต
  6. โรงเรียนตชด.การบินไทย
  7. โรงเรียนตชด.วังศรีทอง
ติดต่อเรา