แก้ไขรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)

แก้ไขรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ตามหนังสือสำคัญเลขที่ ศธ 04153/ว3081 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559  ดังเอกสารแนบ

scan0026

ติดต่อเรา