การกรอกข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้  กรอกข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ชั้นป.1-4 โดยด่วนภายในวันที่ 6 กันยายน 2559  เลขประจำตัว 13 หลัก ไม่ต้องมีขีด ไม่ต้องเว้นวรรค  เครื่องหมาย /  ใช้ เครื่องหมาย สแลช (/) เท่านั้น Download ไฟล์เอกสารจาก Remote Drive  กลุ่มนิเทศ ฯ ส่งทาง Mail. [email protected] 

1.บ้านเนินสะอาด  มีแต่รายชื่อเด็กไม่มีข้อมูล

2. บ้านท่าช้าง มีแต่รายชื่อเด็ก ไม่มีข้อมูล

3.บ้านคลองสำอางค์  มีแต่รายชื่อไม่มีข้อมูล

4. บ้านแก่งสีเสียด มีแต่รายชื่อไม่มีข้อมูล

5. บ้านท่าระพา  มีแต่รายชื่อไม่มีข้อมูล

6. บ้านห้วย  ยังไม่ส่งมาเลย

7. บ้านเหล่ากกโก  ยังไม่ส่งมาเลย

8.มหาธิคุณวิทยา  ยังไม่ส่งมาเลย

9. บ้านซับน้อย  ยังไม่ส่งมาเลย

10.อนุบาลคลองหาด  สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ  ยังไม่ส่งมาเลย

11. บ้านคลองหินปูน 

12. บ้านพระเพลิง  มีแต่รายชื่อเด็กที่ยังไม่เรียบร้อย ข้อมูลยังไม่มี

 

ติดต่อเรา