กิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน”

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)ได้จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
โครงการเสรริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต
ในวันที่ 2 กันยายน 2559

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021

ติดต่อเรา