ด่วนที่สุด เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 18 โรง ประชุม

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จึงขอเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ 18 โรง เข้าประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเสนอและจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมฯ  ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 โดยพร้อมเพรียงกัน 

รายชื่อโรงเรียนดังนี้  1.โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 2.โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 3.โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 4.โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179   5.โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 6.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 7.โรงเรียนบ้านพระเพลิง 8.โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 9.โรงเรียนบ้านวังวน 10.โรงเรียนบ้านเขาดิน(คลองหาด) 11.โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 12.โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 13.โรงเรียนบ้านภูเงิน 14.โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 15.โรงเรียนบ้านเขาแหลม 16.โรงเรียนบ้านซับมะนาว 17.โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 18.โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ  

ติดต่อเรา