ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน(โรงเรียนสุจริต) อ.เมืองสระแก้ว

วันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านน้ำซับได้จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โครงการเสรริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนสุจริต โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โรงเรียนบ้านเขามะกา โรงเรียนบ้านเนินผาสุก และโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ดาวน์โหลดภาพขนาดเต็มคลิ๊กเลยครับ

IMG_6077 IMG_6089 IMG_6091 IMG_6096 IMG_6100 IMG_6102 IMG_6105 IMG_6123 IMG_6138 IMG_6143 IMG_6157 IMG_6159 IMG_6161 IMG_6163 IMG_6164 IMG_6168 IMG_6170 IMG_6172 IMG_6173 IMG_6174 IMG_6175 IMG_6176 IMG_6181 IMG_6187 IMG_6192 IMG_6193 IMG_6199 IMG_6200 IMG_6210 IMG_6219 IMG_6220 IMG_6222 IMG_6223 IMG_6224 IMG_6226 IMG_6227 IMG_6229 IMG_6232 IMG_6238 IMG_6248 IMG_6252 IMG_6254 IMG_6255 IMG_6262 IMG_6264 IMG_6269 IMG_6281 IMG_6286 IMG_6291 IMG_6298 IMG_6305 IMG_6306 IMG_6309 IMG_6312 IMG_6315 IMG_6316 IMG_6317 IMG_6333 IMG_6336 IMG_6337 IMG_6340 IMG_6342 IMG_6343 IMG_6345 IMG_6346 IMG_6347 IMG_6351 IMG_6352 IMG_6353 IMG_6354 IMG_6355 IMG_6357 IMG_6362 IMG_6363 IMG_6366 IMG_6378 IMG_6383 IMG_6384 IMG_6402 IMG_6403 IMG_6408 IMG_6410 IMG_6411 IMG_6412 IMG_6422 IMG_6430 IMG_6433 IMG_6439 IMG_6473 IMG_6479 IMG_6519 IMG_6523 IMG_6548 IMG_6551 IMG_6557 IMG_6560 IMG_6562 IMG_6565 IMG_6567 IMG_6568 IMG_6572 IMG_6574 IMG_6575 IMG_6576 IMG_6580 IMG_6588 IMG_6591 IMG_6597 IMG_6599 IMG_6602 IMG_6606 IMG_6607 IMG_6608 IMG_6611 IMG_6617 IMG_6624 IMG_6625 IMG_6626 IMG_6628 IMG_6630 IMG_6631 IMG_6633 IMG_6641 IMG_6642 IMG_6646 IMG_6647 IMG_6651 IMG_6653 IMG_6655 IMG_6656 IMG_6657 IMG_6658 IMG_6659 IMG_6662 IMG_6666 IMG_6667 IMG_6668 IMG_6669 IMG_6671 IMG_6677 IMG_6681 IMG_6683 IMG_6684 IMG_6685 IMG_6688 IMG_6690 IMG_6691 IMG_6694 IMG_6695 IMG_6697 sujarit IMG_6074

เว็บไซด์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา