แจ้งยกเลิกประชุมครูกีฬา

ตามที่โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ได้เชิญครูกีฬาโรงเรีนยนในเครือข่ายสระขวัญ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร นั้น โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร ขอแจ้งยกเลิกการประชุมดังกล่าว หากมีข้อราชการต่้องปรึกษาหารืิอจะเช้ิญประชุมอีกครี่งหนึ่ง

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร
0813776192

ติดต่อเรา