โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมสอน เตรียมสอบอังกฤษ รร.เอกชน

นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมสอน เตรียมสอบอังกฤษ พิชิตเป้าหมาย ง่าย ดี มีความสุข ทั้งครูและนักเรียน ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีครูสังกัดโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว เข้ารับการอบรม และดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๕๙

IMG_0001 IMG_0002 IMG_2000 IMG_2001 IMG_2002 IMG_2003 IMG_2004 IMG_2005 IMG_2006 IMG_2007 IMG_2008 IMG_2009 IMG_2010 IMG_2011 IMG_2012 IMG_2013 IMG_2014 IMG_2015 IMG_2016 IMG_2017 IMG_2018 IMG_2019 IMG_2020 IMG_2021 IMG_2022 IMG_2023 IMG_2024 IMG_2025 IMG_2026 IMG_2027 IMG_2028 IMG_2029 IMG_2030 IMG_2031 IMG_2032 IMG_2033 IMG_2034 IMG_2035 IMG_2036 IMG_2037 IMG_2038 IMG_2039 IMG_2040 IMG_2041 IMG_2042 IMG_2043 IMG_2044 IMG_2045 IMG_2046 IMG_2047 IMG_2048 IMG_2049 IMG_2050 IMG_2051 IMG_2052 IMG_2053 IMG_2054 IMG_2055 IMG_2058 IMG_2059 IMG_2060 IMG_2061 IMG_2062 IMG_2063 IMG_2064 IMG_2065 IMG_2066 IMG_2067 IMG_2068 IMG_2069 IMG_2070 IMG_2071 IMG_2072 IMG_2073 IMG_2074 IMG_2075 IMG_2076 IMG_2077 IMG_2078 IMG_2079 IMG_2080 IMG_2081 IMG_2084 IMG_2087

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา