โครงการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหว้า

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหว้า ณ โรงเรียนบ้านซับมะนาว สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีครูผู้ช่วยเครือข่ายเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหว้าเข้ารับการอบรม จำนวน ๙ โรงเรียน

 IMG_0001 IMG_0002 IMG_1350 IMG_1351 IMG_1352 IMG_1353 IMG_1355 IMG_1356 IMG_1357 IMG_1372 IMG_1373 IMG_1374 IMG_1375 IMG_1376 IMG_1377 IMG_1378 IMG_1379 IMG_1380 IMG_1381 IMG_1382 IMG_1383 IMG_1384 IMG_1385 IMG_1386 IMG_1387 IMG_1388 IMG_1389 IMG_1390 IMG_1391 IMG_1392 IMG_1393 IMG_1394 IMG_1395 IMG_1396 IMG_1397 IMG_1399 IMG_1400 IMG_1401 IMG_1402 IMG_1403 IMG_1404 IMG_1405 IMG_1406 IMG_1407 IMG_1408 IMG_1409 IMG_1410 IMG_1411 IMG_1412 IMG_1413 IMG_1414 IMG_1424 IMG_1425

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา