การประชุมเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน

            แจ้งโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดทุกแห่ง   ขอความร่วมมือโรงเรียน มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน  ประธานสภานักเรียนหรือรองประธานสภานักเรียน  และเลขานุการคณะกรรมการสภานักเรียน  รวมโรงเรียนละ 3 คน   เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน  ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมบรรณสาร  ชั้น 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1    ทั้งนี้ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559  รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ 

ติดต่อเรา