การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ตามที่แจ้งให้โรงเรียนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งกำหนดให้ส่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 นั้น

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขยายเวลาให้ส่งภายในวันที่ 5 กันยายน 2559 

scan0020

 

ติดต่อเรา