แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ วันที่ 1 – 3 กันยายน 2559

ตามที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 แจ้งการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบทั้งองค์กร ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม ดังนี้

ติดต่อเรา