แจ้งโรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (เอกสารดังแนบ) ให้ส่งข้อมูลนักเรียนสิบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สทศ.จะปิดเว็บไซต์ วันที่ 31  สิงหาคม 2559    11  12 

ติดต่อเรา