ร่วมงาน ม.บูรพา

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงกลองยาวในพิธีเปิดงานสืบสานตำนานเอกลักษณ์
ความเป็นไทยทางด้านดนตรีไทยและร่วมเข้าประกวดวงเครื่องสาย  ในวันที่  23  สิงหาคม  2559  
ณ  มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว
25590823 #2_8251 14181 14610 14613 14616 14636 25590823 #2_101 25590823 #2_2669 25590823 #2_5627

ติดต่อเรา