ขอเชิญประชุม

ขอเชิญครูที่รับผิดชอบ โครงการ โรงเรียนสุจริต  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่องการจัดอบรม “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” ในวันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2559

เวลา  13.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 2.โรงเรียนบ้านท่าระพา 3. โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 4. โรงเรียนเขาสิงโต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อเรา