แจ้งสถานศึกษาในสังกัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR)

แจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการประเมินภายนอกรอบสามในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และครบรอบการประเมิน 5 ปี ในปีงบประมาณ 2559 จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษาประจำปี 2558 ที่เป็นชุดเดียวกับที่ส่งให้ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดทำขึ้นตามปกติ ไปยัง สมศ. ผ่านทางระบบ Automated QA (http://aqa.onesqa.or.th)หรือผ่านทางเว็บไซต์ สมศ. http://www.onesqa.or.th(ไอคอน”จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษา”) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16  กันยายน 2559 (เอกสารดังแนบ) 44444 

ติดต่อเรา