การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น และรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

คุรุสภาดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น และรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น  ประจำปี  พ.ศ. 2559

รายละเอียดดังประกาศที่แนบ 

หมายเหตุ : รางวัลคุรุสภา ไม่ใช่ รางวัลคุรุสดุดี ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 รางวัลคุรุสดุดีประจำปี 2559 ยังไม่มีการประกาศให้สรรหาแต่อย่างใด 

รางวัลคุรุสภา

หนังสือนำส่ง

ประกาศ

 

ครูภาษาไทยดีเด่น

หนังสือนำส่ง

ประกาศ

 

ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น

หนังสือนำส่ง

ประกาศ

ติดต่อเรา