แจ้งประชาสัมพันธ์

เชิญครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและสร้างการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามตารางการอบรมดังแนบ

ค่าใช้จ่าย 100 บาท (เป็นค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ)

ค่าลงทะเบียนและค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (ฟรี)

สนใจติดต่อ อาจารย์อนงค์  หันจันทร์ โรงเรียนสระแก้ว โทร 0892236751

24.08.59.1Scan

ติดต่อเรา