รายงานผลการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน ตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แจ้งโรงเรียน อ้างถึงหนังสือเลขที่ ศธ.04153/ว2303 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้ให้โรงเรียนในสังกัดรายงานผลการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน ตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ก่อนเรียน)ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ทำการส่งแบบประเมินดังกล่าว ส่งแบบประเมินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เอกสารดังแนบ

name.2

name. – Copy

ติดต่อเรา