แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (เพิ่มเติม)

แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 2855 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้2855

ติดต่อเรา