สัปดาห์วิทยาศาตร์

โรงเรียนบ้านลุงพลู

เข้าร่วม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ณ  ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

นำโดยนายบุญส่ง  แสงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู

 พร้อมคณะครูและนักเรียน

เมื่อ วันศุกร์ ที่ 19  สิงหาคม 2559

*************

35 4267

ติดต่อ สพป.สก.1