แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (การจัดทำข้อสอบกลาง)

แจังโรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ ปัจจุบัน ในระดับชั้น ป.2,  ป.4,  ป.5,  ม.1  และ ม.2  ปีการศึกษา 2559  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2559  (การจัดทำข้อสอบกลาง) เนื่องด้วยผูกพันกับงบประมาณในการจัดทำข้อสอบ  โดยกรอกข้อมูลดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31  สิงหาคม  2559  ในลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/13gj898fGSgDDsscsh-3hiNl_ZZtSNIZIMk0qMNB_22Y/edit?usp=sharing

ติดต่อเรา