แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษา

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้เข้าไปรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษา  6  5